VI Congrès Mondial des Familles Polonaises 15-17 septembre Gdańsk

VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych 15-17 września 2023
”Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę” 

Referaty przygotowywane przez wielu specjalistów w zakresie tematyki rodzinnej dostarczą uczestnikom cennych informacji o tym jak budować szczęśliwe rodziny. 
Udzielą także odpowiedzi na pytanie jak można pomóc rodzinom w sytuacji trudności i zagrożeń. W ramach Kongresu przewidziane są także warsztaty w grupach, w ramach których uczestnicy będą mogli uzyskać kompetentne wsparcia w wypełnianiu podstawowych zadań rodzinnych np. w zakresie umacniania relacji małżeńskich, realizacji zadań prokreacyjno-wychowawczych, czy pomocy specjalistycznej w sytuacjach trudnych. 
Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość spotkań indywidualnych z różnymi specjalistami. W ostatnim dniu Kongresu zaplanowane jest Święto Rodziny połączone z koncertem, pielgrzymką i piknikiem, a dla chętnych – zwiedzaniem Gdańska i okolic.
Kongres Rodzin Polonijnych stanowić będzie także znakomitą okazję do nawiązania wzajemnych relacji między uczestnikami, co sprzyjać będzie integracji środowisk polonijnych

VI Congrès mondial des familles polonaises, 15-17 septembre 2023 Gdańsk
Investissez dans le mariage. Investissez dans votre famille”

Des documents préparés par de nombreux spécialistes dans le domaine des questions familiales fourniront aux participants des informations précieuses sur la façon de construire des familles heureuses.
Ils répondront également à la question de savoir comment aider les familles en situation de difficultés et de menaces. Dans le cadre du Congrès, des ateliers en groupe sont également prévus, au cours desquels les participants pourront obtenir un soutien compétent dans l’accomplissement des tâches familiales de base, par exemple dans le renforcement des relations conjugales, la réalisation des tâches procréatives et éducatives, ou une assistance spécialisée dans les situations difficiles.
De plus, les participants auront l’occasion de rencontrer individuellement différents spécialistes. Le dernier jour du Congrès, une fête de famille est prévue, combinée à un concert, un pèlerinage et un pique-nique, et pour ceux qui le souhaitent – une visite de Gdańsk et de ses environs.
Le Congrès des familles polonaises de la diaspora polonaise sera également une excellente occasion d’établir des relations mutuelles entre les participants, ce qui sera propice à l’intégration des communautés de la diaspora polonaise.


Komentarze są zablokowane.